entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fivoriana fanao isam-bolana Janoary 2018

16 Janvier 2018

fivoriana 2Ny maraina ny talata 16 janoary 2018 no nanantaterahana ny fivoriana fanao isam-bolana voalohany amin’ity taona 2018 ity,teto anivon’ny Prefektioran’Antsirabe sy ny Faritra Vakinankaratra. Nitarika ny fivoriana teto ny Prefet, ny talen’ny kabinetra ny Faritra Vakinankaratra ary ny Sekretera jeneraly Prefektiora.
Navoitra nandritra ny fivoriana teto:
- Ny fanamafisana ny fiaraha-miasa matotra eo amin’ny rehetra eo amin’ny sehatra maro indrindra eo amin’ ny fampitana vaovao matotra sy ara-potoana.

- Mahakasika ny fivoriana fanao isam-bolana dia haverina isaky ny talata faharoa volana hitsahina koa entanina ny rehetra mba samy hifampilaza.
- Mahakasika ny fiatraikan’ny fandalovan’ny rivo-doza AVA dia fantatra fa 13 ireo olona maty ka: tany amin’ny distrikan’Ambotolampy ny 07, Antanifotsy 04 ary teto amin’ny kaominina Antsirabe I kosa ny 02 ambiny marihina fa lasan’ny rano sy nianjeran’ny trano avokoa no nahafaty ireo olona ireo.
Araka izany dia nanolotra lela vola ho famangiana ireo niharan-doza ny avy eto amin’ny prefektiora sy ny Faritra Vakinanakaratra ho fampiononana ny fianankavian’ireo maty, nisy ihany koa ny avy any amin’ny Minisitra mpiahy sy ny Minisitry ny Mponina.
Mahakasika ireo olona traboina tany amin’ny kaominana Ambohibary kosa indray dia nanolotra fitaovana aro ho fanampiana azy ireo ny fontondram-panjakana toy ny vary 14 taonina,lamba firakotra,fataovana fampuasa andavanandro ( zinga, seau,sns). Mbola noraisana an-tanana koa ny fahasalaman’ireo olona.
Eo amin’izay takaitra navelan’ny rivo-doza izay ihany dia fantatra fa nisy ny lalana tapaka tamin’iny lalam-pirenana faha-34 inyary tsara ny mampafantatra fa efa vita ny Soavina ary efa andalam-panamborana kosa ireo hafa ka vinavinaina ho vita afaka 04 androny asa manontolo ka afaka handehanana ny lalana.
- Momba ny toetr’andro dia tsy mbola misy fiatraikany eto amintsika ilay rivo-doza miahaodihaody any amin’ny ranomasim-be Indianina.
- Notsahivin-dRamatoa prefet teto ny momba ireo may trano tany amin’ny fokotany Mahatsinjo izay nahitana tokatrano miisa 04 ka notoloran’ny minisitry ny fasalamam-bahoaka lela vola 250 000 Ar avy ary ny tao amin’ny kaominina Ambohimanambola Distrika Betafo izay nahitana tokatrano miisa 08 ka nahazo vola 250000ar ihany koa izy ireo.
- Ny 11 janoary teo no nanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fambolen-kazo teto amin’ny Faritra Vakinankaratra ary nasiany teny teto ny maha zava-dehibe ny tokony hambolen’ny tsirairay hazo ary tokony hahavita hatramin’ny 10000 fotototra isaky ny kaominina isan-taona isaorana araka izany ny avy ao amin’ny foibe-paritry ny tontolo iainanasy Ekolojia ary ny ala tamin’ny famatsiana ireo zana-kazo novolena.
- Mbola mitohy hatrany hoy izy ny hetsika “jeugement suppletif des actes de naissance” n any fitsarana mitety vohitra ahazoana soram-piakohonana hoan’ireo olo-dehibe mbola tsy manana izany ary tsy hifarana raha tsy ny 02 febroary .Raha ny fantatra dia nitombo 4000 ireo olona tonga nisoratra anarana amin’ny lisi-pifidianana.
- Namafisin’ny Sekretera jeneralin’ny prefektiora koa teto ny mahakasika ny fiaraha-miasa amin’ny amin’ireo solotenen’ny ministera rehetra misy eto amin’ny tananan’Antsirabe.
Ho an’ny tsara ho fantatra eo anivon’ny Faritra
- Ny 27 janoary izao no hotanterahina eo anivon’ny faritra ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao, ka hanasana ireo tale-paritra rehetra sy Lehiben’ny Distrika rehetra.
- Manana tanin-janakazo ny Faritra fiaraha-miasa niaraka tamin’ny ONG “ Graine de vie”. Izany dia fandraisan’anjaran’ny Faritra mivantana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana.
- Nisy ny fiantsoana fivoriana eto anivon’ny Faritra ka ireo mpikambana ao amin’ny vaomiera toekarena/ GTR no hivory amin’izany ny talata 23 janoary ho avy izao.
- Hanatateraka foara Z’ovy ny faritra amin’ity taona ity ka ny vanim-potoanan’ny pentecotes no hanatontosana izany.
- Hisy ny projet “café lumière” izay famatsiana herinaratra any Ambohimalaza -Mahaiza sy Ambatonikolahy-Betafo dia ho tonga ny 25 janoaray izao ireo teknisianina hijery akaiky amin’ny fanaganana izany tsena-jiro izany.

Ho an’ny fampitam-baovao isan-karazany:
- Distrika Antanifotsy: Hanao fitsidihana any an-toerana ny CENI foibe ny 26 janoary izao.
- DR Impôts: Nisy fanovana ny loi de finance 2018 ka nisy ihany koa ny fihovana eo amin’ny fandoavana ny hetra tambatra.Eto Vakinankaratra dia miisa 890 izy ireo ary entanina izy ireo hanatona ny ivon-ketra manandrify azy.
- DIRPASS: Aharitra herinandro ny fanakalazana andron’ vehivavy amin’ity taona ity ka hanomboka ny 01mars ary tsy hifarana raha tsy ny 08 mars ka toy izao ny fandaharam-potoana amin’izany:
01mars: vavaka iraisam-pinoana
02-04: fampiratina ireo vokatra avy an-toerana sy avy any amin’ny faritra hafa eran’ny Madagasikara.
05 mars: Diabe izay handraisan’ireo vehivavy avy an-toerana avy any amin’ny Faritra hafa anjara.
06 mars:Ffifaninana tetik’asa ka ny loka amin’izany dia lela vola mitentina 20 000 000ar.
07 mars: fihaonan’ireo vehivavy rehetra amin’ny vadin’ny Filoham-pirenena
DRETFP: Misokatra ny fisoratana anarana amin’ny fanadinam-panjakana, ka ny 22 janoary hatamin’ny 23 mars izany fisoratana anarana izany. Ireto avy ny daty hanaovana ny fanadinana:
Fifaninana hidirana taona voalohany amin’ny Teknika: ny 02 hatramin’ny 03 Aogositra
Ny BEP: 27 Aogositra-30 aogositra
CAP: 06 -09 Aogositra
Ny 20 febroary izao dia hanao hetsika fambolen-kazo amin’ny velaran-tany 1,5ha ny foibem-paritry ny fampianarana teknika, ny asa sy ny fampiohofanana arak’asa.
DIRAP: Mahakasika ny fanenan-tsazy nomen’ny filoham-pirenana dia miisa 42 ny teto amin’ny Faritra Vakinankaratra ka ny 01 tamin’ireo dia avy any Mandoto.
Nianjera ny trano famonjana ao Mandoto ka efitra 03 amin’ny 05 no niaran’izany. Mbola voatana avokoa ireo voafonja tao antoerana noho ny fiaraha-miasa tamin’ny tompon’andraikitra.
DRSP: Foana tanteraka ny firongatry valan’aretina pesta eto amin’ny Faritra Vakinankaratra.
Noho ny fahafenoan’ny tahan’ny fanaovana Vaksiny ny zaza dia Tsy manao FAV POLIO andiany faha-12 isika eto vakinankaratra amin’ity volana ity.
Hisitraka ny fanantsarana ny tolotra omen’ny tobim-pahasalamanany Distrikan’I Betafo sy Ambatolampy.
DREEF: Afaka manatona eny amin’ny biraon’ny DREEF ireo fikambana, orinasa izay vonona hamboly hazo maka ny zana-kazo ka soritina manokana eto ny distrika Antsirabe I sy II ary Betafo ka vinavinaina ho amin’ny tapaky ny volana febroary izao vao azo hambolena ny zana-kazo.
Dir Pèche: Entanina ny rehetra mba ho mailo amin’ny fihinana trondron-dranomasina mba hisorohana ny loza haterak’izany.
ORTVA: Andriamatoa RAKOTOSON Harinaivo no voafidy hitarika ny filankevim-pitantanan’ny ny ORTVA, tontosa ny zoma teo ny fifidianana.

fivoriana 1fivoriana 3fivoriana 4

 

Sampandraharahan’ny Serasera

 

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation