entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fifampiarahabana tratry ny taona vaovao 2018

27 Janvier 2018

voeux 2018 1Kabarin'Andiamatoa Lehiben'ny Faritra Vakinankaratra ny Général de Division RAKOTONARIVO William .
-Andriamatoa Ministry ny fahasalamam-bahoaka, sady Ministre Coach Vakinankaratra
-Andriamatoa filoha lefitry ny Antenimieran-doholona, ny Loholona sy ny Solom-bavambahoaka tonga manatrika eto.
-Ramatoa Prefet n’ Antsirabe

-Andriamatoa Ben’ny Tanan’ny Commune Ambonivohitra Antsirabe

-Ramatoa sy Andriamatoa isany tompon’andraikitra ambony, talem-paritra sy solotena avy amin’ny sampandraharaha aram-panjakana eto Vakinankaratra.
-Andriamatoa Consul de France
-Ianareo Ray aman-dreny am-panahy sy mpitondra fivavahana isan-tokony
-Ianareo lehiben’ny Fivondronana orinasa, Antenimieran’ny varotra , tale jeneraly sy tale na orinasa, fikambanana isan-karazany avy amin sehatra tsy miankina
-Ianareo olo-manakaja rehetra, sivily na miaramila, amin’ny andraikitra sy voninahitra misy anareo avy
Ianareo solotenan’ny vehivavy sy ny tanora 

 

Tompokolahy sy tompokovavy. 
Fifaliana mandrakariva ho anay ny mifankahita tava aminareo rehetra sy ny misaotra an’Andriamanitra noho izao andro iray toa zato omeny antsika izao . 
Miala tsiny ihany anefa raha andray fitenenana eto anatrehanareo satria vory lanona eto
ny ray aman-dreny lolohavina an-tampon’ny loha, ianareo zoky be toa ray sy ianareo zandry mahaleo mahalasana .
Ka raha hiteny eto imaso nareo dia izany no ialana tsiny, ialana fondro .
Manaraka izany dia ny fisaorana anareo rehetra vory eto noho ny fandavantena 
sy fitiavana asehonareo, singanina manokana ianareo ray aman-dreny avy any Antananarivo tsy naha-lavi-tany,singanina koa ianareo avy any amin’ny lafivalon’I Vakinankaratra dia ny Distrika fito sy ny kaominina rehetra ao aminy. Fa ianareo rehetra izao dia nandao ny tsikalakalam-bola mba ho fitandroana ny tsikalakalam-pihavanana. 
Marihinay fa maro tokoa ianareo no nandefa fiarahabana anay noho izao taom-baovao izao, maro ireo tonga nitsidika, koa hararaotina eto ny fisaorana anareo tsy an-kanavaka fa zava-dehibe ho anay ny fihetsika maha-te-hidera nasehonareo.
Izahay kosa dia maneho ny firariantsoa feno ho anareo sy ny fianakavianareo tsirairay avy ka enga anie hahazo fahasalamana sy hasambarana mandritra ity taona 2018 ity.
Enga anie ianareo hahita ny soa sy ny tsara, ho tojo ny sambatra sy ny mananjara, ary hahita fahombiazana mandrakariva amin’izay atao rehetra, indrindra amin’ny asa : ka izay hamboly hahavokatra, izay hiompy hahatavy izay hanorina hahavita, izay hitoto hahafotsy, izay hahandro hahamasaka.
Hararaotinay koa izao fotoana izao isaorana ireo rehetra nandray anjara tamin’ireo asa notanterahin’ny faritra Vakinankaratra tamin’iny taona 2017 iny: tamin’ny sehatra maro tsy voatanisa ireny asa ireny: ara-toe-karena, fotodrafitr’asa,
ara-tsosialy, ara-piaraha-monina.Iaraha-mahita toy ny tafika andrefa-tanàna ny fanohananareo ka ankasitrahana indrindra izany.
Mitohy ny fiaraha-miasa amin’ity taona 2018 ity:
- Hahamafisina ny fiaraha-miasa 4P partenariat Public Privé Population
- Hotohizana ny fanentanana ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fanahara-maso momba ny ZIA
- Hohatevenina ny famokarana ara-pambolena mitodika any amin’ny tsena (Agri-business) sy ny lalam-pihariana 
isan-karazany, ao anatin’izany ny 4 filières izay nofidian’ny Faritra ka iarahana amin’ny Kaominina rehetra
- Hohatsaraina ny foto-drafitrasa izay iarahana manao amin’ny fanjakana Foibe sy ny Mpiara-miobona antoka.
- Hohamafisina koa ireo tetikasa mitondra fivoarana amin’ny ara-tsosialy: 
angovo azo havaozina, ranofisotro madio, fahasalamana…, ka homena vahana manokana amin’izany ny tontolo ambanivohitra, ny ankizy sy ny vehivavy ary ny tanora.
- Hatsaraina ny fahaiza-mitantana ka hisy ny fanofanana atokana amin’izany, iarahana amin’ny mpiara-miombonantoka sy ny ratsamangaikan’ny Ministera
- Mikasika ny tanora sy ireo efa am-perin’asa dia manana ny tetikasa haroso amin’ny tomponandraikitra isan-tokony ny Faritra Vakinankaratra.

 

Nous voudrions placer quelques mots pour nos amis qui ont des difficultés à comprendre notre langue : C’est pour les remerciers sincèrement pour l’efficiente collaboration avec le Secteur Privé dans divers domaines : agribusiness, énergie renouvelable, textile et habillement, création d’emplois…
Nous vous assurons de nos entières dispositions à développer cette collaboration.
Manantitra ny fisaorana sy ny firariantsoa feno anareo izahay amin’izao taona vaovao izao.Samia ho tahian’Andriamanitra
Misaotra Tompokolahy, Mankasitraka Tompokovavy.

voeux 2018 2voeux 2018 3voeux 2018 4

 

 

 

 

 

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation