entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fametrahana ny GTDRD Vakinankaratra

08 Février 2018

GTDRD 1Lohalaharana Vakinankaratra eo amin'ny fametrahana ny GTDRD
3 taona ny fotoam-piasana, 4 ny mpikambana no ao amin'ny birao maharitra, ary voafidy ny Filoha sy ny suppléant isaky ny kolejy.
Olona 50 no mandrafitra ity rafitra ity GTDRD ity izay mivondrona ao anaty kolejy -6. Ny kolejy iray misy mpikambana 10 dia ivondronan'ireo manam-pahefana: olom-boatendry sy olom-boafidy.

Ho an'ireo vondrom-pikambanan'ny tantsaha sy rafitra mifandraika amin'izany dia manana anjara toerana 12. Hoan'ny kolejin'ny mpandraharaha ara-toekarena sy ireo ivo-toerana ara-bola dia manana toerana 6. Ny kolejy fahaefatra dia hoan'ireo fandaharan'asa sy tetik'asa dia manana anjara toerana 8. Ny kolejy fahadimy dia ireo avy amin'ny sampandraharaham-panjakana voakasika manana anjara toerana 8, ary ny kolejy faha-enina farany dia ireo ivom-panofanana mahakasika ny tontolon'ny famokarana manana anjara toerana 6.
IRAKA, ANDRAIKITRA
Ny mpikambana eo anivon'ny ST-PADR " Secrétariat Technique Plan d'Action du Développement Rural" izay miankina amin'ny Primature no tonga teto anivon'ny Faritra Vakinankaratra izay notarihan'Andriamatoa RAHARIJAONA Mbolatahiana nitondra ny fanazavana sy ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika ity rafitra ity. Tsara ny mampatsiahy fa ny GTDRD dia rantsamangaikan'ny ST-PADR aty anivon'ny Faritra
Ny rafitra dia handrindra sy hanamora ny mahakasika ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohotra. Ity farany no hiantoka ny fanetsehana ny famolavolana ny mpaikady rehetra ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana. Andraikitra farany ary goavana dia miantoka ny fanaraha-maso rehetra amin'ny paik'ady sy ny sahan'asa napetraka ho tanterahina.
LIANA IREO MPIZAIKA
Ny faharisihan'ny mpandray anjara tamin'ny fametrahana fanontaniana no nahatsapana fa liana amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ireo mpandray anjara rehetra. Maro ireo nametram- panotaniana amin'ny fampandehanana ny rafitra, tsy vitsy ihany koa ireo nanome soson-kévitra ahafahana manatsara ny rafitra .
Ohatra amin'ny faritra hafa i Vakinankaratra eto amin'ny fananganana ny GTDRD. Tao anatin'ny filaminana tanteraka, na dia noferana ary ny ady hevitra ny fametrahana ny rafitra rehetra. Ny zava-drehetra niseho dia teo ambany fanatrehan' ny mpikambana ao amin'ny STPADR avy ao amin'ny Primature . Ny Sekretera Jeneralin'ny Faritra Vakinankaratra sy ny Sekretera Jeneralin'ny Prefektioran'Antsirabe no nitarika ny fivoriam-be , teo ihany koa ny Lehiben'ny Kabinetran'ny Lehiben'ny Faritra Vakinankaratra.

Collège Chefs de file et Suppléants:
Autorités / Elus locaux
- Maire de la commune Vinaninkarena /Chef de file
- Maire de la commune Andravola Vohipeno
Organisation paysanne et organisation professionnelles
-RANAIVOMANANTSOA William Jojeph (Blé)/Chef de file
- RANAIVOSON Clairette (Tranoben'ny Tantsaha)
Opérateurs économiques et IMF
- RAMARIJAONA Andrianjafy (FIOVA) Chef de File
- RATIHARINIAINA Théobert (Vaknah Event)
Programmes / Projets ONG
- RAKOTONIAINA Simon (SAF FJKM) Chef de file
- ANDRIMAROMANANA Solo (CSA Vakinankaratra)
Service Techniques déconcentrés
- RAKOTONDRANAIVO Voahangy (DRAE) Chef de file
- RAKOTONAIVO Jean Herimonjy (DRRHP)
Etablissements
- RANDRIANASOLO Idà (CEFFEL) Chef de file
- RAVELOMAHARAVO Jean Ruffin (CNFPAR)
BUREAU PERMANENT
Président
RAKOTOARIVELO Rivo Herindray (DDR )
Vice Président
RABEMIZANA Solo (Tranoben'ny Tantsaha)
Trésorier
RANARIJESY Lala (MADE SRL)
Secrétaire
RAJAONA Arisoa (Africa Rice)

GTDRD 2GTDRD 3GTDRD 4

U. Comm

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation