entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Tetik'asa SPAM : FANILO VOIZO CBID 

21 Mars 2018

cbid 1TSY MISY AFA-BELA EO AMIN’NY FAMPANDROSOANA: MANDRAY ANJARA FATRATRA NY OLONA MANANA FAHASEMBANANA
Manana ny anjara toerana lehibe eo amin' ny fampandrosoana ny firenena ireo sembana. Ka miompana tanteraka izany ny eo anivon'ny tetik'asa SPAM izay vonndrona FANILO VOIZO CBID (community Based Inclisive Development na fampandrosoana mampiaty mifototra amin'ny eny ifotony);

napetraka izany paik'ady mazava izay mikendry ny hanatsarana ny rafim-piarahamonina hahafahan'ny rehetra misitraka ny zony. izany no atao dia ho fanarenana sy fampivoarana ary fampiatiana ireo olona manana fahasembanana.
Miisa 16 kaominina no hiasany eto Vakinankaratra ka ao amin'ny Antsirabe I sy ny kaominina 13 amin'ny Antsirabe II toy ny Antsoatany, Manandona ,Betafo sy ny maro hafa. Raha 623 427 ny isan'ny mponina/ 98 014 izay vinavinaina fa ny 15% ny isan'ny mponina ny OMF “Olona manana fahasembanana. Mazava ho azy fa manana tanjona mazava ny FANILO VOIZO CBID izay fampitomboana ny isan'ny OMF miaty ny fiaraha-monina amin'ny ankapoben'ny ary ny tanjon'izy ireo manokana moa dia hiroborobo ny fandraisana anjara feno sy mahomby ny OMF amin'ny fampandrosoana ny kaominina misy azy ireo tsirairay avy isan-tokony. Maro ny vokatra azo tsampain-tanana rehefa ny rehetra no mandray anjara ao antiny fiaraha-monina indrindra manome fahafahana ho an'ireo manana fahasembanana fa tsy vesatra akory izy ireny. Hamafisina hatrany ny tambajotra CBID izay mamolavola toro-lalana entina manatanteraka ny fampiroboroboana mampiaty.
Nohamafisin' ny andriamatoa lehiben’ny Fanilo voizo CBID Pastora RANAIVOARIMINO Laurent fa ilaina ny tanjaka, fototry ny mpisehatra mba hanohanana ny hetsika CBID eo amin'ny sehatry ny fiaraha-monina toy ny fanamafisana ny fahaiza manaon'ireo OMF.Omena traik'efa izy ireo amin' ny alalan'ny fiofanana toy ny eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny sefo FKT makasika ny fanentanana.
Ao amin'ny kaominina 16 ireo olona manana fahasembanana dia ampy traik'efa sy fahaiza-manao feno handray andraikitra eo amin'ny sehatry ny fiaraha-monina,ka miara-miasa tanteraka ny fanjakana sy ny fiangonana mba hatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana.Vita ny 21 mars tao amin' ny efitrano malalaky prefektiora izay notarihan'ny Ramatoa prefet 'Antsirabe ny fivoriana niaraka tami'ny Ramatoa miadidy ny lafitany ao amin'ny faritry vakinankaratra, RAMAHANDRIARIVO Fanja sy ireo olo-manan-kaja maro sivily ny miaramila. Tsar any mampahafantatra fa ny Faritra Vakinankaratra dia tsy manao ambanin-javatra ny OMF, porofon’izany ny fisian’izy ireo 3 mirahavavy miasa eo anivon’ny Faritra Vakinankaratra.

cbid 2cbid 3cbid 4
Unité de Communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation