entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

Région vakinankaratra : mot du Chef de Région

KABARY FANDRAISANA NY TAONA VAOVAO 2018

cr 2018Isika rehetra mponina ato amin’ny Faritra VAKINANKARATRA,

Tompokolahy sy Tompokovavy, Misaotra an’Andriamanitra isika noho ny nahatafitantsika ny taona 2017, ka nahatratrarana izao taona vaovao 2018 izao.

Miarahaba antsika rehetra izay tsy avakavahana tahaka ny ketsa na soritsoritana tahaka ny volo fa atao toy ny molo-bilany ka atao indray miodidina ihany.

 

Arabaina isika satria tsy solafaka an-dalana na tafitohina tamin’ny vato nafenin’ahitra nandritra iny taona 2017 iny. Lavitra tokoa ny lalana tao antin’izay 365 andro izay , tsy afenina fa miharihary tahaka ny tafika andrefan-tanàna ny fahasahiranana izay nosedraina , kanefa nisy koa ny dingana vita izay nifanampiantsika toy ny mpirahalahy mianala ,niezaka nanohana antsika rahateo ny fitondrampanjakana, tohana tamin’ny endriny maro samihafa izay tsy ho voatanisa eto.

Koa faly sy ravo ny tenanay miarahaba antsika rehetra amin’ny nahatratrarana izao taona vaovao izao : Arabaina tsy maty fo aman’aina, arabaina tratry ny taona izay efa nandrandraina fatratra .

Izany fiarabana izany dia miantefa amin’ny isam-batanolona sy ny tokatrano tsirairay avy , ny rafitra rehetra ao amin’ny fiarahamonina sy ireo rantsa-mangaika rehetra mampihodina azy.

Enga anie ity taona vaovao ity hitondra ny soa sy ny tsara rehetra ho an’ny isan-tokonam-baravarana ka raha hamboly hahavokatra , raha hiompy hahatavy, raha hitoto hahafotsy ,raha hahandro hahamasaka , raha hanorina hahavita soa aman-tsara.

Ny Faritra Vakinankaratra kosa izay manao ho vaindohandraharaha ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy dia manome toky anareo fa hanao ny ezaka rehetra mba hanohanana ny famokarana sy ny fanodinana ny vokatra ary ny fandraharahana. Hiara-mientana amin’ny vahoaka tsy vakivolo sy ny sehatra tsy miankina ary ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjarampahefana izy amin’izany. Ary hifanindran-dàlana amin’ireo rantsamangaikan’ny fitondrampanjakana ,ao anatin’ny 4P( Partenariat Public Privé Population) .

Mahabe fanantenana ireo tetik’asa iarahantsika amin’ny eto an-toerana, misy koa ireo fotodrafitrasa iarahantsika amin’ireo mpiara-miombona antoka amintsika avy any ivelany izay efa nanomboka tato ho ato : hanampy antsika amin’ny fampandrosoana ny toerana sy ny faritra misy antsika izy ireny ka anjarantsika koa ny mandray tsara azy ireny.

Koa alao hery ary fa ny vary hono tsy fotsy tsy an-daona ka miandry antsika rehetra handray andraikitra sy hifanome tànana ny fampandrosoana an’ity Faritra mamitsika ity.

Manantitra ny firariantsoa ho antsika rehetra aminizao taom-baovao diavintsika izao izahay.

Misaotra Tompokolahy , Mankasitraka Tompokovavy.

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation