entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

Région vakinankaratra : mot du Chef de Région

KABARY FANDRAISANA NY TAONA VAOVAO 2017

 cr23564Ry Vahoakan'i Vakinankaratra,

Tompokolahy sy Tompokovavy Miala tsiny indrindra ny tenanay raha hitondra ny fitenenana eto. Maro tokoa ireo tompon’ny fitenenana lolohavina an- tampon’ny loha, kanefa moa noho ny fandaminana sy ny adidy efa noraisina ka manandrify, dia raisina an- kitsipo izany fitenenana izany.

Fa ny hazo no afa-mijoro hono, teny ierana avy amin’ny rivotra, izaho kosa raha handahatra, teny ierana avy aminareo rehetra ka izay no ialana tsiny sy ialana fondro.

Manaraka izany dia ny fiarahabana anareo tonga soa eto, indrindra ireo avy lavitra, tsy solafaka an- dàlana ianareo fa notahian’Andriamanitra ka nifankahita soa aman-tsara eto isika mianakavy. Ny fisaorana kosa dia miantefa aminareo rehetra vory etoana satria raha nantsoina ianareo dia tsy naha-farim-peo ary raha nasaina dia tonga amim-pitiavana. Izany fisaorana izany koa dia miantefa aminareo olo-manankaja, indrindra ianareo Ray aman-dreny avy any Antananarivo, fa tsy mba nanaovanareo kely tsy mba mamindro ny Faritra Vakinankaratra, na nataonareo ho omby mahia tsy lelafin’ny namany, fa nomenareo voninahitra ka otroninareo toy izao. Fa ny tena antony nanasana anareo kosa dia ny fiarahabana tratry ny taona vaovao : - Arabaina ianareo rehetra nahatsipaka ny taona 2016 izay mety ho nahitana fahasahiranana ka aleo hivalona any tsy hanelingelina Fa mety nahitana fahombiazana koa ka, enganie ho làlana tsy maintsy iampitana ho amin’ny tsaratsara kokoa. - Arabaina ny isam-batan’olona sy ny isan-tokatrano, ny isan’Ambaratonga nahatratra izao taona vaovao izao. Ny firariantsoa kosa dia atolotray anareo rehetra izao. Irariana mba hahita ny soa sy ny tsara ianareo amin’ity taona vaovao ity, ka hangidy lavitry ny antsoro, ho mamy tian’ny vola. Enga anie ka ho fahasambarana mandrakariva no hameno ny tokatranonareo, ary fahombiazana feno sy maharitra no handravaka ny asa iantsorohanareo eo amin’ny fiaraha-monina sy ny firenena. Hararaotinay izao fihaonantsika izao hanomezana vetivety ny vinan’asa tian’ny Faritra hotanterahana: “Faritra Vakinankaratra misandratra noho ny fampandrosoana mirindra iaraha-manao” Hita taratra amin’izao fandaminana eto izao ny fomba hirosoana amin’izany: - Eto akavananay ny Sehatra tsy miankina izay hanao ny asa famokarana, hitrandraka ny tany, hanodina ny vokatra, hivarotra izany vokatra izany ho an’ny rehetra; ary anisan’ny lehibe amin’ny andrasana aminy dia izy ireo no handoa ny hetra ahafahan’ny raharam-panjakana mihodina. Sokajy maromaro izy ireo, izay tsy hosoritsoritana tahaka ny volo na ho avakavahana toy ny ketsa, fa tsiahivina fotsiny hoe misy amin’izy ireo mpamokatra mivantana, misy ny mpamatsy vola na mpampita ny fahaiza – manao. Misy koa ny goavana, ny salantsalany, hatramin’ny tantsaha tena madinika eny amin’ny fokontany izay voasolo tenan’ny fikambanana maro samihafa. - Eto alohanay kosa ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay nomena andraikitra hanetsika an’ireto voalohany, satria any aminy no monina sy miasa ireo mpandraharaha tsy miankina , araka ny fitenenana hoe: Ny hazo no vanon-kolakana , ny tany naniriany no tsara. Miara- dia sy mifanampy amin’izy ireo ny Faritra satria izy ireo no maheraka an’I Vakinankaratra, ka atrehi-mahavita, iamboho- mahefa.Izy ireo no iray donakafo sy iray dinidinika amin’ny Faritra .Maro amin’izy ireo no tonga mitondra ny fahasahiranana, misy koa ireo mandroso soso-kevitra:: hotohizana sy hohamafisina ny fiaraha- miasatsika - Eto amin’ ny ankavia kosa ny rantsa- mangaikan’ny fitondram-panjakana izay natao hanampy an’iretsy roa voalohany. Izy ireo no natao hanosika ny fampandrosoana, amin’ny fanamorana ny asa famokarana ny fandrindrana ny fiaraha- monina, ao anatin’izany ny fandriam – pahalemana. Maneho fahavononana hiara- miasa amin’izy ireo koa ny Faritra. Ireo rehetra ireo, miaraka amin’ny manam- pahefana ety aloha no handrafitra ny fampandrosoana iaraha – manao araka 4P: Partenariat Public Privé Population. Satria hoy ny fitenenana hoe: Raha sosoa ny fihavanana, na Ambohijanahary aza hietry, na Itasy aza ho tototra, ary ampianay hoe: Raha sosoa ny fiaraha-miasa, na ny fahantrana aza ho resy. Mbola manantitra ny firariantsoa ho antsika rehetra. Misaotra tompokolahy, mankasitraka tompokovavy.

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation